HOME

Có 2 từ tôi chọn để nói về cuộc sống thường ngày của mình:

Một là Mẹ của tôi ,

Hai là con Mèo của tôi.

Ở đâu có họ, ở đó tôi gọi là nhà.

Fancy Wu